Privatumo politika

Bendra informacija

UAB “Socium agency” (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo tvarkoma internetine svetaine (toliau – Svetaine). Duomenų valdytojas gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir dės visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti šiame tinklapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. 

 

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį naudojate. Duomenų valdytojas – UAB „Socium agency“, kurio registruotos buveinės adresas – Konstitucijos per. 9-93, Vilnius, el. pašto adresas info@sociumagency.lt.

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, kadangi naudodamiesi šia Svetaine bei pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Internetinės Svetainės lankytojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai svetainėje po šiuo politikos tekstu pažymi varnelę. Pakartotinis susipažinimas su Privatumo politika yra visada galimas. 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Duomenų valdytojas vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – “ERĮ”) ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimais.

Vartojamos sąvokos:

  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
  • Duomenų subjektas – fizinis asmuo – interneto svetainės lankytojas, kurio asmens duomenys yra renkami Duomenų valdytojo;
  • Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
  • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  • Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
 • Duomenų valdytojas – UAB „Socium agency“, įmonės kodas 305678310, Konstitucijos pr. 9-93, Vilnius el. p. info@sociumagency.lt, www.sociumagency.lt;
 • Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant internetinėje svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje;
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims Kokią informaciją apie jus renkame?

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija (skirtinguose Svetainės puslapiuose, susisiekimo formose, anketose

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • telefono numeris;
 • elektroninio pašto adresas;
 • gyvenamoji vieta (adresas);
 • IP adresas;
 • Puslapis iš kurio atėjote.

 

Duomenų tvarkymo tikslai:

 

Siekianti organizuoti Duomenų valdytojo organizacinę veiklą, vykdyti komunikaciją gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas; pavardė; asmens kodas; gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris, miestas); telefono numeris; el. pašto adresas; Tokie duomenys bus saugomi UAB „Socium agency“ veiklos laikotarpyje. 

 

Siekiant informuoti asmenis apie Duomenų valdytojo renginius, naujienas bei pateikti kitą naudingą informaciją naujienlaiškio prenumeratoms gali būti tvarkomas Jūsų elektroninio pašto adresas, kaip nurodyta aukščiau. Duomenys saugomi tol, kol atšaukiamas sutikimas. Išreikštas sutikimas saugomas ne ilgiau kaip 2 metus nuo jo atšaukimo momento. 

 

Siekiant įamžinti apie Duomenų valdytojo renginius ir (ar) apie juos informuoti visuomenę, pasidalinti renginio akimirkomis ir pan. gali būti tvarkomi Jūsų atvaizdas (fotografija), vaizdo medžiaga, nuomonės, pasisakymai. Duomenys saugomi tol, kol atšaukiamas sutikimas. Išreikštas sutikimas saugomas ne ilgiau kaip 2 metus nuo jo atšaukimo momento. 

 

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 

 • būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
 • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 • statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.

Statistiniai ir reklaminiai slapukai

Lankytojas pats gali nustatyti naršyklei neleisti naudoti slapukų: (instrukcijos anglų kalba)

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari

Opera

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto Svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, Jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų Svetainės turiniu su Jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos.

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu*, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus bei informaciją apie mūsų veiklą.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu*

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. 

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena Svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime aukščiau nurodytą terminą po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@lsociumagency.lt ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

 

Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu: el. paštu: info@sociumagency.lt

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo Svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto Svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi Slapukai (angl. cookies), kur sąvoka apibrėžta aukščiau. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto Svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi Svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi Svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainių lankytojų skaičių.

Mūsų Svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

 

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
swmsc-post-love-[id] sisteminis slapukas Paspaudus ant 3 metai Naujienos identifikacinis numeris
wordpress_test_cookie sisteminis slapukas Apsilankius svetainėje 1 val. Slapukų informacinio pranešimo rodymo pasirinkimas
PHPSESSID Būtinasis Įeinant į puslapį Iki sesijos pabaigos, kuomet uždaromas interneto svetainės langas Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumams realizuoti. Šis slapukas yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.
fbp Trečiųjų šalių Įeinant į puslapį 3 mėnesiai Naudojamas socialinio tinklo Facebook, siekiant gautą informaciją panaudoti rinkodaros paslaugų teikimui
_ga Sisteminis Apsilankius svetainėje 2 metai Slapukas įdiegtas „Google Analytics“. Slapukas padeda skaičiuoti apsilankiusiųjų skaičių, sesijos laiką ir datą. Informacija renkama anonimiškai.
_gid Sisteminis Apsilankius svetainėje 1 diena Slapukas įdiegtas „Google Analytics“. Slapukas naudojamas peržiūrint, kaip lankytojai naudojasi svetaine ir leidžia gauti analitinę atskaitą, kaip veikia svetainė. Gali būti renkama informacija, kaip lankytojų skaičius, šaltinis iš kurio apsilankyta, peržiūrėti puslapiai, renkant informaciją anonimiškai.
_VISITOR_INFO1_LIVE Sisteminis Apsilankius svetainėje 5 mėnesiai Slapukas nustatomas „Youtube“. Naudojamas peržiūrint įterptą video medžiagą svetainėje

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Susisiekite su mumis

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: info@sociumagency.lt

Telefonu: +370 696 58987

El. paštu: info@sociumagency.lt

Atnaujinta 2021-01-19